Komplexní právní servis

Aktuality

Občanské právo

  • závazkové právo
  • zastupování v soudních a rozhodčích řízeních v občanskoprávních sporech
  • dědické právo
  • podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů, prohlášení vlastníka budovy
  • nájmy a podnájmy staveb a pozemků, bytů a nebytových prostor
  • osobnostní práva – ochrana života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti
  • zástavní práva a věcná břemena
  • náhrada škody a bezdůvodné obohacení
  • způsobilost k právním úkonům
  • sportovní právo