Komplexní právní servis

Aktuality

Služby

 • Obchodní právo

  • komplexní služby v právu obchodních společností a družstev
  • zakládání a změny obchodních společností a družstev
  • převody obchodních podílů, akcií a dalších druhů cenných papírů
  • příprava a posouzení všech typů obchodních smluv
  • vymáhání závazků ze smluv a pohledávek věřitelů
  • kompletní vypracování insolvenčních návrhů včetně zastupování v insolvenčním řízení
  • mimosoudní a soudní řešení sporů vyplývajících ze smluvních vztahů
  • právní due diligence
 • Občanské právo

  • závazkové právo
  • zastupování v soudních a rozhodčích řízeních v občanskoprávních sporech
  • dědické právo
  • podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů, prohlášení vlastníka budovy
  • nájmy a podnájmy staveb a pozemků, bytů a nebytových prostor
  • osobnostní práva – ochrana života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti
  • zástavní práva a věcná břemena
  • náhrada škody a bezdůvodné obohacení
  • způsobilost k právním úkonům
  • sportovní právo
 • Právo nemovitostí

  • komplexní příprava smluvní dokumentace pro nabývání a prodej nemovitostí (kupní smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní, zástavní a úvěrové smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene)
  • řešení financování nemovitostí, developerské projekty
  • poskytování právních služeb realitním kancelářím
  • vlastnictví, podílové spoluvlastnictví, prohlášení vlastníka budovy o vymezení bytových jednotek
  • příprava a sepisování nájemních smluv, jejich změny a ukončení
  • právní zastouúpení před soudy, rozhodčími orgány a správními orgány ve sporech týkajících se nemovitostí
  • advokátní úschovy peněz, listin, cenných papíru a jiného majetku
 • Pracovní právo

  • příprava a sepisování pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, dohod o srážkách ze mzdy, pracovních řádů, mzdových předpisů, atd.
  • komplexní zajištění pracovněprávní agendy zaměstnavatelů
  • zastupování v soudních řízení ve sporech z pracovněprávních předpisů
  • nároky z pracovních smluv
 • Rodinné právo

  • řízení o rozvod manželství
  • úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství
  • zbavení, omezení a pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti
  • výživné nezletilých a zletilých dětí, výživné manželů a výživné po rozvodu
  • určení a popření otcovství
  • příprava a návrhy předmanželských smluv
  • vypořádání společného jmění manželů
 • Správní právo

  • zastupování a poradenství v oblasti správního práva, před živnostenskými úřady, stavebními úřady nebo celními úřady
  • přestupkové právo
  • stavební řízení
  • zadávání veřejných zakázek
  • soudní přezkum správních rozhodnutí